برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 625 میلیون تومان
کد ملک 764
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک دانشجو
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 142متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 766
برای فروش
 جهاد
 جهاد
 جهاد
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 765
برای فروش
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 89متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 761
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رشت به فومن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 447 میلیون تومان
کد ملک 762
برای فروش
رازی
رازی
رازی
رازی
رازی
3 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 760
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 759
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
5 عکس
ویلا
ویلا
شفت
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 756
برای فروش
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
4 عکس
ویلا
ویلا
ماسوله
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 758
برای فروش
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
5 عکس
ویلا
ویلا
ماسوله
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 757
برای فروش
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه گاز
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 755
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 17متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 754
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 752
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 750
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 751
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بیمارستان پارس
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 753
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یخسازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 51متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 749
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
3 عکس
ویلا
ویلا
شفت
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 743
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 742
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 632.5 میلیون تومان
کد ملک 745
برای فروش
اسلایدر عکس
مرغداری
مرغداری
صومعه سرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 748
برای فروش
سراوان
سراوان
سراوان
سراوان
سراوان
سراوان
4 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 746
برای فروش
سنگر
سنگر
سنگر
سنگر
سنگر
سنگر
سنگر
5 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 747
برای فروش
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه گاز
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 738
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 109متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 741
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یخسازی به جهاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 156متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 735
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 740
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 739
برای فروش
سام
سام
سام
سام
سام
سام
سام
5 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 736
برای فروش
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 737
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 734
برای فروش
نقره دشت
نقره دشت
نقره دشت
نقره دشت
نقره دشت
نقره دشت
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
نقره دشت
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 732
برای فروش
خیابان شهدا
خیابان شهدا
خیابان شهدا
خیابان شهدا
خیابان شهدا
خیابان شهدا
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خیابان شهدا
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 730
برای فروش
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
چمارسرا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 731
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 880 میلیون تومان
کد ملک 728
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 729
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 733
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 727
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 214متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 724
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یخسازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 28متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 723
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حمیدیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 725
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 726
برای فروش
ضیابری
ضیابری
ضیابری
ضیابری
ضیابری
ضیابری
ضیابری
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
ضیابری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 6.1 میلیارد تومان
کد ملک 715
برای فروش
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 718
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یخسازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 23متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 721
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریاران
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 722
برای فروش
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 719
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 720
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 717
برای فروش
ضیابری2
ضیابری2
ضیابری2
ضیابری2
ضیابری2
3 عکس
مغازه
مغازه
ضیابری2
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 298متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 716
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 711
برای فروش
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
9 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 713
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حمیدیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 708
برای فروش
فومن
فومن
فومن
فومن
فومن
3 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 709
برای فروش
سبزه میدان
سبزه میدان
سبزه میدان
سبزه میدان
سبزه میدان
سبزه میدان
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سبزه میدان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 707
برای فروش
عینک
عینک
عینک
عینک
عینک
3 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 703
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 704
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 705
برای فروش
جیرده
جیرده
جیرده
جیرده
جیرده
جیرده
4 عکس
باغ
باغ
جیرده
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 702
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خمام
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 701
برای فروش
شفت
شفت
شفت
1 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 700
برای فروش
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
چمارسرا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 698
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 699
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن مهر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 697
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.1 میلیارد تومان
کد ملک 695
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
احمد گوراب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 930 میلیون تومان
کد ملک 696
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 691
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 692
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 693
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه گاز
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 688
برای فروش
رشتیان
رشتیان
رشتیان
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 689
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 687
برای فروش
سام
سام
سام
سام
سام
سام
سام
5 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 146متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 690
برای فروش
کلاشم
کلاشم
کلاشم
کلاشم
کلاشم
کلاشم
4 عکس
ویلا
ویلا
کلاشم
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 684
برای فروش
کلاشم
کلاشم
کلاشم
کلاشم
کلاشم
کلاشم
کلاشم
کلاشم
کلاشم
7 عکس
ویلا
ویلا
کلاشم
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 685
برای فروش
ملاسرا
ملاسرا
ملاسرا
ملاسرا
ملاسرا
ملاسرا
4 عکس
ویلا
ویلا
ملاسرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 686
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حمیدیان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 679
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 680
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
سبز میدان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 678
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
زیباکنار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 940.5 میلیون تومان
کد ملک 682
برای فروش
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک دانشجو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 681
برای فروش
رشت
رشت
رشت
1 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 677
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 148متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 676
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 673
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 674
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 672
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 675
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 671
برای فروش
عینک
عینک
عینک
عینک
عینک
عینک
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 669
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 668
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 667
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای گمنام
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 666
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پارک دانشجو
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 662
برای فروش
اسلایدر عکس
مرغداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 664
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 665
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حمیدان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 661
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رودباری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 663
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 659
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صومعه سرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 658
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
آتشگاه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 654