برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 985
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
سبز میدان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 987
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پارک دانشجو
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 984
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حمیدیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 989
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 988
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 986
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 983
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 981
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
قلی پور
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 982
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چمارسرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 980
برای فروش
بیستون
بیستون
بیستون
بیستون
بیستون
بیستون
بیستون
بیستون
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
بیستون
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 977
برای فروش
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک دانشجو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 978
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یخسازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 28متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 976
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک دانشجو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 979
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حمیدیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 975
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 974
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
8 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 973
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 972
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 970
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 971
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 969
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
ویلا
ویلا
شفت
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 968
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 967
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 965
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 966
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 964
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چمارسرا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 963
برای فروش
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن مهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 959
برای فروش
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 957
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 956
برای فروش
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پارک دانشجو
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 958
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چمارسرا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 954
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 952
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 953
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 920 میلیون تومان
کد ملک 951
برای فروش
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
چمارسرا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 950
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار شهید افتخاری
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 949
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 948
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 947
برای فروش
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک دانشجو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 946
برای فروش
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن مهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 945
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 943
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حمیدیان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 942
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 941
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حمیدیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 940
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقامت 1
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 938
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 901
برای فروش
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 934
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 779 میلیون تومان
کد ملک 930
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حمیدیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 790 میلیون تومان
کد ملک 932
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 929
برای فروش
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه گاز
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 927
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 925
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 924
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
رشتیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 921
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 922
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریاران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 146متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 919
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 920
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
3 عکس
ویلا
ویلا
شفت
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 917
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 918
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
رشتیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 51متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 910
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چمارسرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 912
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
نیروی دریایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 906
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 907
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یخسازی به جهاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 14متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 911
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 317متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 913
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 27متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 909
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقامت 2
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 905
برای فروش
اسلایدر عکس
سوئیت
سوئیت
حمیدیان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 610 میلیون تومان
کد ملک 915
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جاده انزلی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیون تومان
کد ملک 899
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 124متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 903
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حافظ آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 900
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خیابان فلسطین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 898
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 22متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 897
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 904
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چمارسرا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 894
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 142متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 892
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک دانشجو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 893
برای فروش
شهرک ف
شهرک ف
شهرک ف
شهرک ف
شهرک ف
شهرک ف
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 890
برای فروش
شهریاران
شهریاران
شهریاران
شهریاران
شهریاران
شهریاران
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهریاران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 889
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 970 میلیون تومان
کد ملک 888
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
جاده فومن .کلاشم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 883
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 146متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 884
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 887
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جاده لاهیجان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 886
برای فروش
حمیدیان
حمیدیان
حمیدیان
حمیدیان
حمیدیان
حمیدیان
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
حمیدیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 881
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
دخانیات
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 879
برای فروش
توشیبا
توشیبا
توشیبا
توشیبا
توشیبا
توشیبا
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 878
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
نقره دشت
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 79متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 876
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریاران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 873
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حمیدیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 872
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 874
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه گاز
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 875
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقامت 2
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 877
برای فروش
بلوار تند گویان
بلوار تند گویان
بلوار تند گویان
بلوار تند گویان
بلوار تند گویان
بلوار تند گویان
بلوار تند گویان
بلوار تند گویان
بلوار تند گویان
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار تند گویان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 831
برای فروش
فومن
فومن
فومن
1 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 871
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 870
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان رازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 868
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 867
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 866