برای فروش
فومن
فومن
فومن
1 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 871
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 870
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان رازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 868
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 867
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 866
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 865
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 869
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
سنگر
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 863
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 864
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 862
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 859
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 861
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه گاز
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 134متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 858
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 860
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 855
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.9 میلیارد تومان
کد ملک 857
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یخسازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 30 میلیون تومان
کد ملک 852
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کوچه حقدانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 204متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 856
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
کوچصفهان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 407 میلیون تومان
کد ملک 850
برای فروش
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 851
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رشت به صومعه سرا
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 853
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهریاران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 34متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 854
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 849
برای فروش
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 845
برای فروش
نقره دشت
نقره دشت
نقره دشت
نقره دشت
نقره دشت
نقره دشت
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
نقره دشت
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 841
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 842
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یخسازی به جهاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 173متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 846
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
لاکانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 843
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چمارسرا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 844
برای فروش
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک دانشجو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 840
برای فروش
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
چمارسرا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 839
برای فروش
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 838
برای فروش
فومن
فومن
فومن
فومن
فومن
فومن
4 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 837
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 831
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 833
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ضیابری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 832
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 834
برای فروش
اسلایدر عکس
سوئیت
سوئیت
بلوار شهید بهشتی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 836
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک دانشجو
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 835
برای فروش
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
حافظ آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 830
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 377.5 میلیون تومان
کد ملک 829
برای فروش
میدان جهاد
میدان جهاد
میدان جهاد
میدان جهاد
میدان جهاد
میدان جهاد
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 828
برای فروش
صومعه سرا
صومعه سرا
صومعه سرا
صومعه سرا
صومعه سرا
صومعه سرا
4 عکس
ویلا
ویلا
صومعه سرا
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 256متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 826
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار تند گویان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 825
برای فروش
سام
سام
سام
سام
سام
سام
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 827
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 824
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 823
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 821
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 822
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 818
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 819
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 817
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 816
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
6 عکس
کارخانه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 815
برای فروش
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 814
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 813
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 811
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پیر بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 812
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 810
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقامت 1
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 807
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
چمارسرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 808
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
دخانیات
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 317متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 806
برای فروش
اسلایدر عکس
سوئیت
سوئیت
یخسازی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 809
برای فروش
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه گاز
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 804
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 803
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 800
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 99متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 801
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 802
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 797
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 798
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یخسازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 14متر مربع
قیمت فروش 840 میلیون تومان
کد ملک 796
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رشت به خمام
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 794
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 109متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 795
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 791
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 788
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 787
برای فروش
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
4 عکس
مغازه
مغازه
معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 12.6 میلیارد تومان
کد ملک 785
برای فروش
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 793
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حمیدیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 792
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 790
برای فروش
دافسار
دافسار
دافسار
دافسار
دافسار
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 786
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 784
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 789
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 783
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 780
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 781
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 779
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 782
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 777
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 775
برای فروش
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقامت 1
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 79متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 773
برای فروش
جهاد
جهاد
جهاد
جهاد
جهاد
جهاد
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 771
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 774
برای فروش
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 772
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
نقره دشت
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 776
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 778
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 770
برای فروش
 جهاد
 جهاد
 جهاد
 جهاد
 جهاد
 جهاد
 جهاد
5 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 255متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 768
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 767
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه گاز
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 769